Point Exhibition Prague

Point Shop
6.5.-5.6.2008
Trafo galerie - kurta konrada 1, praha 9