70 EGGS

Caneda + Bazak + Tricoma + Serbasiko + Degon + Tricoma + Kaz